Salgsbetingelser

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Partene

Selger er
Firmanavn: GusTech AS, herreter forkortet GT.
Kontaktadresse: Skrautvålsvegen 79, 2900 Fagernes
Telefonnummer: 9444 5444
Organisasjonsnummer: 928 857 247

 

Kjøper er bedriften eller den juridiske person som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Pris

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, med mindre annet er avtalt.

 

Produktinformasjon

Alle produkter og data som finnes i GTs produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen så lenge kjøper ikke har godkjent kredittavtale med selger.

Kredittavtale må godkjennes før levering effektueres på kreditt. Standard kredittid er netto pr. 14 dager. Ved for sen betaling belastes 1,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 50 pr. purring.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bestillingen effektueres.

 

Levering og risikoovergang

Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som GT har avtale med. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Selgeren leverer kun til fastlandet i Norge, med mindre annet er avtalt.

 

Salgspant

GT har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

 

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, skal kjøperen i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kjøpsloven kapittel VII.

 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Garanti

GT garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra GTs leverandører, minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet. For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpslovens § 32.

 

Mangler

Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har GT ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen 10 virkedager etter varemottak. Når GT foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.

 

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte GTs kundeservice. Ved eventuell retur plikter kunden å følge GTs særskilte returbetingelser som utleveres sammen med alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.


Retur

Bestilte varer som ikke hentes og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, men som allikevel ønskes returnert, blir belastet mottaker med minimum 25% av varens pris på returdagen. Varer som ikke lagerføres tas ikke i retur og blir fakturert kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke skriftlig er avtalt. Ved retur uten returnummer beregnes et gebyr på kr. 100,-

 

Force majeur

Er GT forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er GT AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås innen én måned etter at uenigheten oppstod, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelig domstolsbehandling, med selgerens forretningssted som verneting. Hvis ikke annet er avtalt mellom partene.